Podmínky

Úvodem

Cestovní agentura Jan Dufek (dále jen CA) zajišťuje pronájem ubytování Dolmoy Gjestebrygge a.s. dle zveřejněných informací. Smlouva mezi CA a zákazníkem o pronájmu je platná přijetím závazné přihlášky (emailem, telefonicky, poštou) a zaplacením zálohy pronájmu na účet CA (popřípadě zaplacením celé částky pronájmu). CA neodpovídá za škody zákazníků při přepravě na místo pobytu, v době pobytu a neodpovídá za škody z důvodu vyšší moci.

Změna rezervace bez udání důvodu je bezplatně možná do 40 dnů před nástupním termínem, později již nebude na změnu termínu brán zřetel. Za chování všech účastníků na místě pobytu zodpovídá objednavatel a případné reklamace a dotazy bude CA řešit s ním.

Reklamaci ubytování a pobytu může na místě klient vznést poskytovateli ubytování nebo u CA, nejpozději však do 14 dnů od skončení pobytu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. CA ručí za objednané termíny, neručí za možné změny vlivem vnějších vlivů (přírodní katastrofy, požáry, války, vyšší moc, vstup třetích osob…).

Platební podmínky

Účastník (objednavatel) je povinen po podání závazné přihlášky a potvrzením objednaného termínu od CA uhradit zálohu 50% z ceny objednaného pobytu (osobně nebo zasláním na účet CA), nezaplacení do 10 dní bude považováno za zrušení rezervace. Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 40 dní před nástupem pobytu.

CA si vyhrazuje právo požadovat zaplacení celé částky při objednávce pobytu v termínu kratším než 40 dní před nástupem ubytování. Objednavatel bere na vědomí, že při zásadní změně kurzu eura nebo norské koruny může CA požadovat navýšení ceny pobytu, maximálně však o 10% z celkové částky pobytu.

Objednavatel se zavazuje chovat se dle platných zákonů příslušné země a dobrých mravů. CA nenese zodpovědnost za případné zdravotní a majetkové újmy účastníků pobytu nedodržením platných zákonů příslušné země a dobrých mravů. CA ve spolupráci s majiteli ubytování si vyhrazuje právo při nedodržení těchto norem a pravidel (zákony příslušné země, dobré mravy, nerespektování pravidel pobytu a pohybu na moři) ukončit pobyt účastníkům bez náhrady.

Storno poplatky

Objednavatel může odstoupit od platně uzavřené smlouvy formou emailu, telefonicky nebo doporučenou poštou (počítá se razítko podání). Storno poplatky činí při zrušení rezervace:
-5000Kč z celkové částky smlouvy více jak 90 dní před nástupem
-50% z celkové částky v době 90 až 40 dní před nástupem pobytu
-100% z celkové částky v době kratší než 40 dní před nástupem pobytu.

Provedením závazné objednávky a zaplacením zálohy na objednaný pobyt objednavatel stvrzuje, že souhlasí s veškerými podmínkami smlouvy s Cestovní agenturou Jan Dufek.

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 13.listopadu 2011.

Přesunout se na začátek